صفحه نویسنده
فیلیپ
پی. پَن

چین؛ پیوند سرمایه‌داری جهانی و کمونیسم

چین؛ پیوند سرمایه‌داری جهانی و کمونیسم

غرب مطمئن بود که راهی که چین برای توسعۀ انتخاب کرده، به نتیجه نخواهد رسید. فقط می‌بایست منتظر می‌ماند. هنوز هم در انتظار است. در سال‌های آشفتۀ بعد از مرگ مائو، بسی پیش از آن که چین به یک غول عظیم صنعتی تبدیل شود، و پیش از این که حزب کمونیست چین میان‌بُر پیروزمندانه‌ای را در پیش...