صفحه نویسنده
سهراب
رزاقی

گذار به کدام سو؟ سناریو های فرارو

گذار به کدام سو؟ سناریو های فرارو

مقدمه جامعه ايرانی در شرايط دشوار و پرمخاطره ای قرار دارد. جامعه ايرانی از يکسو با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک ، رهبری حکومت و چالش هايی همچون نهيليسم اجتماعی ، فساد گسترده، فقر و بيکاری،  بحران زيست محيطی و کينه و نفرت انباشته شده و خشونت و ...مواجه است، همچنين...