صفحه نویسنده
شهریار
آهی

جمهوری اسلامی؛ فروپاشی، عقب نشینی تدریجی، یا تثبیت نظام؟

جمهوری اسلامی؛ فروپاشی، عقب نشینی تدریجی، یا تثبیت نظام؟

نظام حاکم بر ایران مبتنی بر ادعایِ مشروعیتِ الهی است. یعنی فکرتی آناکرونیک از قرونِ ظلمت که جایی در جهان امروز ندارد. بی‌کفایتی در برآوردن حاجاتِ روزمره‌یِ مردم برای نظامی که بانی آن با نخوت گفت اقتصاد مال خر است، اتفاقی نیست. ذاتش همین است که هست. اقتضای یاخته‌هایِ بنیادین آن...