صفحه نویسنده
فرخ
نگهدار

اصلاح طلبان و سالِ دشوارِ 97

اصلاح طلبان و سالِ دشوارِ 97

سال 96 به لحاظ سیاسی دو مشخصه عمده داشت: بازگشت فشارهای سنگینِ ضد ایرانی به کاخ سفید. وخامت وضعیت اقتصادی و اوج گیری ناآرامی ها و تشدید نارضایی مردم. در بهار 96، وقتی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می شد، امید به تغییر از طریق صندوق رای در اوج بود و امید به کارآیی...