صفحه نویسنده
بهروز
جهانزاد

سرنوشت کردهای عراق پس از شکست «رفراندوم»

سرنوشت کردهای عراق پس از شکست «رفراندوم»

پس از تحویل پنجاه در صد از مناطق تحت کنترل کردها در سحرگاه روز ۱۶ اکتبر، هر روز شاهد حوادث سیاسی- نظامی تازه‌ای در منطقه هستیم. حوادثی که تنها ناشی از شکست رفراندوم ۲۵ سپتامبر نیستند و ریشه در تاریخ ملت کرد در عراق و منطقه دارند. اما  این بار کردها پس از ۲۶ سال در تصرف داشتن کردستان...