صفحه نویسنده
عبدالکریم
لاهیجی

مواجهه نهادهای حقوق بشری با خشونت و کشتار

مواجهه نهادهای حقوق بشری با خشونت و کشتار

گفتگو با دکتر عبدالکریم لاهیجی (رئیس پیشین فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر) میهن : آیا می توان کشتار سال 67 را مصداق جنایت علیه بشریت دانست؟ دکتر لاهیجی : من از بدو امر همواره گفته و نوشته‌ام که کشتار بزرگ سال 67 از مصاديق جنایت بر ضد بشریت است. از جمله در آخرین نوشته‌ام ( 9 دی...