صفحه نویسنده
جهانگیر
اسماعیل پور

منتظری درنگ نکرد

منتظری درنگ نکرد

یونانیان باستان باوری به مرثیه‌سرایی برای مردگان خویش نداشتند. هنگامی که خبر مرگ کسی را می‌شنیدند، می پرسیدند:«آیا شور زندگی داشت؟» بی‌گمان بسیاری از آنان که در آن دهه تاریک و سیاه، حق زندگی ازشان سلب شد سرشار از شور زندگانی بودند. بررسی و داوری شخصیت‌ها و رویدادهای تاریخی...