صفحه نویسنده
آرمان
ذاکری

«نئولیبرالیسم مسلح» در محاق «رویای رسولانه»

«نئولیبرالیسم مسلح» در محاق «رویای رسولانه»

یکم: سروش و سه دهه دغدغه معرفت‌شناسی(1980-2016) «نولیبرالیسم مسلح» عنوان یکی از سخنرانی‌های اوست و «رویای رسولانه» عنوان آخرین نظریه‌اش؛ عبدالکریم سروش، را همه می‌شناسند، یکی از تاثیرگذارترین روشنفکران ایرانی در دو دهه گذشته؛ از مباحثات تلویزیونی ابتدای دهه 60 و  نقدهای او بر...