صفحه نویسنده
شهرام
احمدی

امنیت و برابری، حق اهل سنت ایران

امنیت و برابری، حق اهل سنت ایران

کردها، بلوچ ها، عرب ها و یا دیگر اقوام اهل تسنن، چه می گویند و چه می خواهند؟ آیا آن ها حقوقی بیش از حقوق دیگر مذاهب را مطالبه می کنند؟ آیا آن ها مایلند هویت ایرانی خود را نادیده گیرند یا بر طبل جدایی می کوبند؟ و در یک کلام آیا آن ها تهدیدی برای امنیت ملی هستند؟ البته پاسخ همه ی سئوالات...