صفحه نویسنده
سیامک
قادری

شیعه گری و ایران ستیزی دو روی سکه ولایت

شیعه گری و ایران ستیزی دو روی سکه ولایت

براي متولدان نجف و كربلا و بعلبك تكيه زده بر مناصب ملي ايران، چه باك كه مرزهاي ايران عزيز، سرحدات آذربايجان و بلوچستان و خوزستاني نباشد كه وجب به وجب خاك آن با خون جوانان ايراني، علامت گذاري شده است. اكنون كه صداي گلوله ها در مرزها شنيده مي شود و زبانه هاي آتش ناامني در منطقه،...