صفحه نویسنده
محمد
رهبر

وضعیت اشغال شدگی

وضعیت اشغال شدگی

در شهریور ماه سال 1320 قوای روس و انگلیس از شمال و جنوب به ایران هجوم آوردند و کشور را اشغال کردند.ارتش نوینی که رضا شاه ساخته بود نه برنامه ای دفاعی داشت و نه انگیزه و مردم ایران هم گویی که در سرزمینی دیگر زندگی می کردند، متفقین را تماشا کردند. 25 شهریورماه سال 1320، رضا شاه استعفا داد...

دنیاهای موازی اپوزیسیون ایرانی

دنیاهای موازی اپوزیسیون ایرانی

نه،همیشه هم این طور نبوده که صدا به صدا نرسد و مخالفان خارج نشین، بی نفوذ باشند. بذر نهضت مشروطه ایران را که همچنان باید تنها جنبش رو به آینده و دموکراتیک ایرانی ها بشماریم، نسیم تجدد از آن سوی آبها آورد. فکر مشروطیت در رویارویی با غرب به ذهن روشنفکران پیشکسوت زد و این حرف نو که...

استبداد دیرپا، ناپایداری احزاب و پایان اصلاح طلبی

استبداد دیرپا، ناپایداری احزاب و پایان اصلاح طلبی

از سال 1284 خورشیدی و انقلاب مشروطه، ایرانیان بیش از اینکه راهی پیموده باشند، در دایره ای چرخیده اند که مرکزش استبداد بوده است. استبداد همه چیز را شکل داده است از جریانات اجتماعی و تفکرات فلسفی گرفته تا نتایج مبارزات سیاسی . پیشینه انقلاب مشروطه به عصر ناصری باز می گشت و شکل گیری...

پرواز روح شاه بر فراز انقلاب

پرواز روح شاه بر فراز انقلاب

گفته اند که دی ماه سال 57 شاه با هلیکوپتر بر فراز راه پیمایی میلیونی تهران پرواز کرد و از همان دم که آن جمعیت را -که مثل مدی انسانی موج می زد- دید، دل از ماندن کند و گریخت. نمی دانم به روح اعتقاد دارید  یا نه اما اگر از شاه روحی مانده باشد و این روح هنوز خلبان باشد، انگار که یکبار دیگر...

مجلس ایرانی و صد سال تقلب

مجلس ایرانی و صد سال تقلب

وقتی بالاخره بعد از یک دهه، ساختمانِ هرمی مجلس در سال 83 افتتاح شد و نمایندگان از ساختمان مستعمل شماره 2 به عمارت نونوار شماره یک رفتند، یکی دو نفری از سمبلیست های حزب اللهی در قاعده ی هرم تازه تاسیس و ستون پشت سرِ ریاست مجلس که از قضا به وقت افتتاح در تصرفِ حداد عادل بود، نقش گونیا...