صفحه نویسنده
حسین
محسنی

قدرت پنهان سپاه در ایران

قدرت پنهان سپاه در ایران

از نظر قانون اساسی، رهبری قدرت‌مندترین نهاد ساختار قدرت در ایران است. سایر قوا چون مجلس، قوه قضاییه و قوۀ مجریه طبق قانون اساسی می‌بایستی تحت نظر رهبری فعالیت کنند. اما این صورت رسمی و قانونی ساختار جمهوری اسلامی است. سیر دوران رهبری آقای خامنه‌ای تا امروز، ما را به درک این نکته...