صفحه نویسنده
فرهاد نعمانی
فرهاد
نعمانی

معیار تشخیص مارکسیِ طبقات و تحول ساختارآن در پنجاه سال گذشته در ایران

معیار تشخیص مارکسیِ طبقات و تحول ساختارآن در پنجاه سال گذشته در ایران

مقدمه برمبنای بررسی ناتمام مارکس از طبقات در سه جلد سرمایه، هدف این مقاله تأملی خلاصه بر مفهوم ساختار طبقات اجتماعی در جوامع سرمایه‌داری  به‌صورت عام، به‌رغم تفاوت‌های انضمامی تر آن‌ها، و ارایه‌ی تقریب کمّی این ساختار و تغییر آن درپنجاه سال اخیر در ایران است. مارکسیسم براساس...

بحران ساختی اقتصاد ایران و تبعات اقتصادی توافقنامه “وین”

بحران ساختی اقتصاد ایران و تبعات اقتصادی توافقنامه “وین”

از پیروزی انقلاب تا به امروز، حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سهم بارزی در ایجاد سه بحران مهم سیاسی با تبعات اقتصادی، در عرصه بین المللی و داخلی داشته است. این سه بحران و کشدار شدن آنها همواره به دلیل تحمیل هزینه های مستقیم و غیرمستقیم آن، برای مردم و اقتصاد ایران مصیبت آفرین بوده اند....