صفحه نویسنده
احمد علوی
احمد
علوی

برخی از تنگناهای اقتصادی ایران

برخی از تنگناهای اقتصادی ایران

پیشرفت و تجدد از آرمان­های جنبش مشروطه بود که هنوز هم یکی از خواسته­های بسیاری از ایرانیان به شمار می­آید. پیشرفت یا همان توسعه و تجدد یا مدرنیته هر چند از نظر مفهومی متباین­اند ولی در عالم واقعیت دارای همپوشی هستند. توسعه اقتصادی و رشد هم متراف نیستند. توسعه پیشرفتگی ساختاری...