صفحه نویسنده
ژاله وفا
ژاله
وفا

جمهور مردم و نقش اول در مبارزه با بحران و چالش

جمهور مردم و نقش اول در مبارزه با بحران و چالش

ایران گرفتار بحران ها رﮊیم ولایت مطلقه فقیه، رﮊیم بحران‌ سازی است. بحران از پی بحران ایجاد کردن با هدف ایجاد زمینه برای تصرف کامل دولت(به مثابه مجموع سه قوه) توسط مافیاهای نظامی – مالی، کار امروز و سال 98 تنها نیست. از گروگانگیری تا امروز، نظام استبدادی حاکم درحال بحران سازی مداوم...

انواع تبعیض ها؛ موانع رشد اقتصاد ایران و راهبردها

انواع تبعیض ها؛ موانع رشد اقتصاد ایران و راهبردها

در ابتدا خاطر نشان می سازم که این جانب از آنجا که  اصطلاح توسعه را نارسا و ناکافی می دانم  از عبارت رشد استفاده می کنم. متاسفانه نه در زمان حکومت شاه سابق و نه در نظام ولایت فقیه  بربسیاری از اهل نظر، حتی منتقد بر این نظام ها ، معلوم نبوده و نیست که چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی...