صفحه نویسنده
حسن شریعتمداری
حسن
شریعتمداری

قافله لنگ خامنه‌ای در مذاکرات وین؛ چرا این قافله تا به حشر لنگ است؟

قافله لنگ خامنه‌ای در مذاکرات وین؛ چرا این قافله تا به حشر لنگ است؟

مذاکرات برای احیای برجام در وین٬ در دوره ریاست جمهوری رئیسی و حداقل تا کنون ٬ بیهودگی خود را به طرف های آمریکائی و اروپائی با وضوح بیشتری نشان داده است. سرسختی مذاکره کنندگان ایرانی٬ برای دستیابی به خواستهائی که تمکین به بسیاری آز آنها٬ حتی در صورت تمایل٬ از سوی رئیس جمهور آمریکا...

مردم پرده تزویر و چهره پردازی برای امارت شیعی را کنار زده‌اند (طلبه ها در ایران، طالبان در افغانستان)

مردم پرده تزویر و چهره پردازی برای امارت شیعی را کنار زده‌اند (طلبه ها در ایران، طالبان در افغانستان)

جمهوری اسلامی٬ در انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری٬ برای اولین بار در طول ۴۲ سال تداوم نمایش انتخاباتی خویش٬ جواب رد قاطعی از مردم دریافت نمود . این نه قاطع به حاکمیت مکار٬که هربار بنحوی موفق به فریب مردم و کشاندن آنان به پای صندوق رآی شده بود٬ همراه با کمپین موفق ٬ نه به جمهوری اسلامی...

جمهوری اسلامی در سراشیب اضمحلال

جمهوری اسلامی در سراشیب اضمحلال

جمهوری اسلامی افتان و خیزان دوران فروپاشی خود را از سرمی گذراند. درمسیر فروپاشی ساختارهای عمده ای که مقوم ثبات یک نظام سیاسی میباشند، بتدریج فرو می پاشند. این فروپاشی مدتهاست شروع شده وشتاب آن بیشتر و بیشتر میشود. تنگنای اقتصادی کمرشکن حاصل تحریم هرچند بسیار موثر است ولی از علل...

وجه ایجابی جمهوری خواهی مدرن چیست؟

وجه ایجابی جمهوری خواهی مدرن چیست؟

ایده جمهوری خواهی در وجه سلبی خود که رقابت در جلوگیری از تجدید سلطنت پس از فروپاشی جمهوری اسلامی است، در بین اکثر گروهها و تشکلهای جمهوری خواهی مشترک است ولی همین آرمان در وجه ایجابی خود تا کنون به تفاهم حداقلی نیز نرسیده است . دربین آنان که خود را جمهوریخواه میدانند، طیف وسیع...

شب تاریک وبیم موج و گردابی چنین هائل

شب تاریک وبیم موج و گردابی چنین هائل

اگر مشکلات اقتصادی، چالش بین المللی  و بحران جانشینی را سه مشکل عمده جمهوری اسلامی، که نتایج آن ها جامعه را به ورطه پریشان کنونی کشانده است، بدانیم و این معضلات را ریشه‌یابی کنیم، به این قضاوت آشکار می‌رسیم که جمهوری اسلامی، به‌لحاظ ماهیت عقب مانده و قانون اساسی ایدئولوژیک ...

عزم گذار و یا درنگ و تردید؟ (هم سرشتان ناگزیر هم سرنوشتند)

عزم گذار و یا درنگ و تردید؟ (هم سرشتان ناگزیر هم سرنوشتند)

اگر بپذیریم که جامعه ایران یک جامعه در حال گذار به دموکراسی است و مسیر گذار نیز مراحل فرجامین خود را طی می‌کند، لاجرم باید انعکاس چنین وضعیتی از جامعه را نیز، در تغییر گفتمانی و ارزشی و ساختاری نیروهای سیاسی و مدنی جامعه،  پیگیری نمود و مورد مطالعه قرار دهیم. با سقوط سلطنت پهلوی...

شوروی؛ ابرقدرتی پوسیده از درون

شوروی؛ ابرقدرتی پوسیده از درون

چه عواملی به فروپاشی شوروی انجامید؟ دریک مطالعه تطبیقی برای نمونه‌های برجسته تغییر نظام‌های سیاسی معاصر، ابتدا باید بین نظام‌های ایدئولوژیک و تمامیت‌خواه سیاسی، که خود را جایگزین و یا رقیب نظام‌های سرمایه‌داری و دمکراسی‌های لیبرال می‌دانند، با نظام‌های خودکامه دیگر،...

چرا جمهوریخواهم؟

چرا جمهوریخواهم؟

استبداد در ایران یک پدیده بومی و تاریخی است.  تاریخ ما چیزی جز تاریخ کام وری و شکست استبداد نیست. از لحاظ تاریخی سازمان سنتی جامعه ما، بر دو نهاد ستبر روحانیت و سلطنت  استوار گشته است. در هر اجتماع بشری، سامانه های  جامعه پذیری(سوسیالیزاسیون) برای همساز نمودن افراد، با الگوهای...

جمهوری اسلامی استوار بر سرنیزه و فساد و دیگر هیچ

جمهوری اسلامی استوار بر سرنیزه و فساد و دیگر هیچ

جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز با بحران ناهمزمانی روبرواست . جامعه تا حدود زیادی، در سایه دسترسی به اطلاعات و اینترنت، به روز شده و پیوند خود را با این نظام ارتجاعی گسسته است.  به این ترتیب، این نظام نه‌تنها با جهان پیرامون، بلکه با جامعه خود نیز دچار بحران عدم معاصرت تاریخی می‌باشد....

تحول خواهی، امتداد همکاری و یا گسست از اطلاح طلبان حکومتی

تحول خواهی، امتداد همکاری و یا گسست از اطلاح طلبان حکومتی

امروزه در اصطلاح رایج سیاسی بین‌المللی، برای دموکراتیزاسیون نظامهای تمامیت خواه و اقتدارگرا مفاهیم «رفرم» معادل اصلاحات و «ترانزیشن» بمعنای انتقال و گذار ازنظام سیاسی و همچنین «ترانسفورمیشن» بمعنای تحول کمی وکیفی و ماهوی به کار می رود. در نظامهای تمامیت خواه، دربرخورد با...