صفحه نویسنده
جمشید اسدی
جمشید
اسدی

ملی ـ مذهبی ها و شالوده ریزی رانت خواری در اقتصاد ایران

ملی ـ مذهبی ها و شالوده ریزی رانت خواری در اقتصاد ایران

پرسش نشریه میهن در مورد توسعه را می توان از دودیدگاه «ببایدی» و «نبایدی» بررسید. دیدگاه نخست بدین می پردازد که چه می بایستی کرد تا اقتصاد در کشور شکوفا شود و دومی بدین که چه نباید کرد تا کشوری از رکود و فروپاشی اقتصادی بپاید. این نوشته به دیدگاه دوم می پردازد: چه نمی بایستی انجام...

اسلام بد، اسلام خوب و قایم با شک بازی نواندیشی دینی!

اسلام بد، اسلام خوب و قایم با شک بازی نواندیشی دینی!

نشریه میهن در پی تهیه پرونده ای در باره «روشنفکری و نهضت اصلاح دینی» از برخی، و نیز نگارنده، خواست تا به سه پرسش پاسخ دهند.  این نوشته بر پایه همین سه پرسش و پاسخ گویی به آن ها سامان یافته است. همین جا بگوییم که بدین پرسش ها از دیدگاه های گوناگونی می توان پاسخ داد. باور ما آزادی خواهی...