صفحه نویسنده
منصور فرهنگ
منصور
فرهنگ

نیاز به اصلاح فرهنگ برای افزایش مدارا و تحقق دموکراسی

نیاز به اصلاح فرهنگ برای افزایش مدارا و تحقق دموکراسی

مدارا یا تساهل در حوزه سیاست و مذهب پذیرش بیان و تبلیغ عقیده، نظریه یا برنامه ایست که به آن معترضیم. در سطح فرد، اعتراض یک مداراجو می‌تواند تمایل به تضعیف و حتی حذف عقیده یا برنامه مورد اعتراض باشد ولی این میل به عمل و تهدید در نمی‌آید و با خویشتن داری در ذهنیت فرد معترض مهار می‌شود. به...