سرسخن بیست و دوم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanزبان زندگی است. زبان سیاست هم خود نوعی سیاست ورزی است.

از سالیان پیش و به خصوص از اعتراضات دی ماه 96 به بعد نیاز به روشن شدن گرایشات و جناح های مختلف سیاسی بر اساس رویکردهای گوناگون شان به سیاست (اهداف، ارزیابی از شرایط، خط مشی ها، ترجیحات و توصیه ها، چشم اندازها و …) بیش از پیش و مبرم تر شده است.

جریانات مختلف سیاسی برای درک و مفاهمه متقابل و این که بتوانند با یکدیگر گفتگو کنند و نقطه نظرات شان را به اشتراک و نقد و بررسی بگذارند نیازمند روشن کردن و روشن شدن زوایای مختلف تحلیل و سیاست ورزی کنونی شان هستند.

برای جامعه مدنی و به خصوص اقشار مختلف جامعه نیز روشن شدن و تدقیق این ابعاد و ظرایف عملی بسیار ضروری است تا بتواند در انتخاب ها و عمل های سیاسی اش با آگاهی بیشتری عمل کند.

بر اساس همین نیاز شورای دبیران نشریه میهن پرونده ویژه شماره بیست و دوم  را به بررسی مفاهیم و گونه شناسی «تحول خواهی، براندازی، اصلاح طلبی» اختصاص داده است، بی آنکه لزوما بحث و گفتگو را به این سه موضوع محدود بداند..

امید که این گونه شناسی بتواند به صحنه کنونی سیاست در ایران نوری بیفکند. و خود پیش درآمدی برای گفتگوهای دقیق تر و راهبردی تر و پرثمرتر نیروها و گرایشات سیاسی با یکدیگر باشد. به خصوص آن که هر نوع همکاری و همسویی سیاسی مستلزم روشن بودن مفاهیم و مطالب کلیدی است. باید در مفاهیم پایه اجماع و اشتراک وجود داشته باشد تا یک گفتگو و بالاتر از آن، همسویی و وحدت عمل راهبری تحقق یابد.

بدون مفاهیم روشن و زبان مشترک نمی توان گفتگوی استعلایی و منتج به عمل داشت. چه بسا افرادی با نظرات یکسان به خاطر برداشت های غیر یکسان از مفاهیمی که واقعیات را توضیح می دهند، نتوانند با هم همسویی و همکاری داشته باشند.

شورای دبیران میهن از همه اندیشمندان و صاحب نظران و پژوهشگرانی که در این شماره با ما همکاری کردند سپاسگزار است. امید که این پرونده خود گامی در مسیر یادشده باشد و به  گفتگوهای پرثمر و عمل زا دامن بزند. همچنین امیدواریم در شماره های بعد بتوانیم از عزیزان اهل نظر بیشتری بهره مند شویم.

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی