صفحه نویسنده
سعید
پیوندی

بن بست سیاسی در ایران : ناکارایی حکومت در بحران و خشم جامعه بدون افق

بن بست سیاسی در ایران : ناکارایی حکومت در بحران و خشم جامعه بدون افق

بحران فراگیر سیاسی در ایران از سال 1398 وارد مرحله جدیدی شده است. در مقایسه با همه سال های گذشته، فضای خصمانه و بی اعتمادی ژرف میان بخش های بزرگی از جامعه از یکسو و نظام سیاسی حاکم بر ایران از سوی دیگر به گونه بی سابقه ای افزایش یافته است. چند و چون تدارک و نیز نتایج انتخابات بسته و...

بن‌بست حکومت و نیاز جامعه به افق جدید دگرگونی

بن‌بست حکومت و نیاز جامعه به افق جدید دگرگونی

پرداختن به پرسش های مهمی که هئیت تحریریه میهن مطرح کرده بدلیل وضعیت پیچیده ایران نیاز به پیش درآمدی دارد که از خود پاسخ طولانی تر است. به سخن دیگر برای درک پاسخ باید به متن جامعه، فضای سیاسی و پیچیدگی های آن بازگشت و به مسائلی اشاره کرد که بدون آنها فهم آنچه در ایران می گذرد و دورنماهای...

ویروس کرونا و نقد دین و دینداری در سایه حکومت اسلامی

ویروس کرونا و نقد دین و دینداری در سایه حکومت اسلامی

همه گیر شدن ویروس کرونا و خسارات انسانی و اقتصادی عظیم ناشی از این پاندمی بحث پیرامون کارکرد و معنای دین، رابطه آن با علم و نیز موضوع عدل الهی و شر را بار دیگر به موضوعات جدلی در بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل کرد. این بحث ها در جریان اپیدمی ها، جنگ ها ورویدادهای هولناک باردیگر از...

دمکراسی بدون دمکرات ها و دیالوگ انتقادی وجود نخواهد داشت

دمکراسی بدون دمکرات ها و دیالوگ انتقادی وجود نخواهد داشت

پرخاشگری، یکسونگری، بی انصافی درتحلیل و در داوری رویدادهای سیاسی، بی اخلاقی و تخریب در فضای سیاسی ایران پدیده های نوظهوری نیستند. در گذشته های دور و نزدیک ایران می توان نمونه های فراوانی از جدل های بی پایان، درشت گویی و مشاجره سیاسی، افشاگری مخرب، حذف غیردمکراتیک  و مرز بندی های...