صفحه نویسنده
بهروز بیات
بهروز
بیات

در ضرورت ایجاد جبهۀ نجات ملی

در ضرورت ایجاد جبهۀ نجات ملی

توصیف وضعیت جمهوری اسلامی آنچنان که سرنوشت همه رژیم های دیکتاتوری ایجاب کرده است، رژیم جمهوری اسلامی (ج.ا. ) نیز با گام های بلند به سوی درغلتیدن در پایان خود به پیش میرود. انقلابی که آرمان شهرش را در 1400 سال پیش در صدر اسلام جستجو میکرد بدیهی بود که در این مسیر نامعقول و ناشدنی به...

برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی و برجام: به کجا چنین شتابان؟

برنامه غنی‌سازی جمهوری اسلامی و برجام: به کجا چنین شتابان؟

جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس خود را به عنوان کشوری هنجارگریز معرفی کرده است که حاضر به پیروی از قواعد بازی بین المللی و شناخت واقعیت های زمینی نیست. رژیم در این میان سرگردان است  که بگزیند آیا جمهوری اسلامی ایران می خواهد یک کشور عادی با مرزهای مشخص باشد یا انقلابی بدون مرز. پیامد...

جمهوری اسلامی به چه سوئی روان است؟

جمهوری اسلامی به چه سوئی روان است؟

چکیده: جمهوری اسلامی به ژرفای بحران هائی پرشمار فروغلتیده است. کشور آبستن دگرگونیهای بعضأ مخاطره آمیز قرار دارد. رژیم فاقد هرگونه ابزار برای گذار از بحران است. می پندارد که تنها وسیله ای که هنوز در اختیارش است سرکوب بی تخفیف است. برای این سرکوب نیاز به یکدست شدن در بیرحمی و سفاکی...

دولت جو بایدن و آیندۀ سیاست امریکا

دولت جو بایدن و آیندۀ سیاست امریکا

برای پرداختن به دولت بایدن و آیندۀ سیاست ایالات متحدۀ امریکا در جهان و ایران ضروری است دریابیم که دولت ترامپ چه دگرگونی هائی در ایالات متحدۀ امریکا بوجود آورده است. سنجش چند و چونی سرسختی و پایداری این دگرگونی ها، ایجاب میکند که به عامل هائی بذل توجه کنیم که برگزیدن ترامپ را در...

نقشه راهی که بسترش ناهموار و تاریک است

نقشه راهی که بسترش ناهموار و تاریک است

 هر حرکت بزرگ انقلابی در جامعۀ بشری نیاز به عرضۀ یک اتوپی دارد: وعدۀ مدینۀ فاضله ای که شهروندان به امید پیوستن به آن مخاطرات فروریختن نظم موجود را به جان خریدار شوند. برخلاف انقلاب اسلامی، در بیشترین انقلاب های تاریخ این وضعیت موعود در آینده جای دارد و معمولآ تنها شمایل تئوریکی...

اصلاح‌‌پذیری سامانه های حکمرانی

اصلاح‌‌پذیری سامانه های حکمرانی

مقدمه ارزیابیِ اصلاح پذیری سامانه های حکمرانی در جهان موضوعی است بسیار بغرنج و چند بعدی، که در آن پارامتر هائی  پرشمار با هم اندرکنش دارند. از اینروی پاسخی جامع به پرسشی که نشریۀ میهن طرح کرده است، برای من مشکل مینماید. دسته بندی سامانه های حکمرانی نمیتواند دقیق باشد، زیرا وجوه...

درس هائی برای پسا کرونا

درس هائی برای پسا کرونا

از آغاز سال نوین میلادی جهان آگاهانه غافلگیرِ پدیده ای شده است که به نام  ویروس کوید-19 یا کرونا که گویا در بازاری از شهر وُهان  چین زائیده شده است. این ویروس برق آسا  از یک اپیدمی محلی به یک پاندمی جهانی فرا روئیده است. میگویم آگاهانه غافلگیر شد از این روی که کارشناسان اپیدمی و ویروس...

چرا جمهوری‌خواهی و چگونه‌گی کنش جمهوریخواهان؟

چرا جمهوری‌خواهی و چگونه‌گی کنش جمهوریخواهان؟

جامعۀ انسانی پیوسته در حال پویش، و دگرگونی است. دمکراسی ابزاری است که یک چنین جامعه را  در حین پویائی در پایداری ای دیرپا نگهمیدارد.   پویشی که هر روز باید اصلاح و بازسازی و حفاظت شود. دمکراسی به مثابه ایزار بهینه برای ادارۀ جامعۀ بشری بر دو اصل بنیانی استوار است که همۀ دیگر شاکله...

بن‌بست نظام استبدادی و چالشی بد‌سرانجام

بن‌بست نظام استبدادی و چالشی بد‌سرانجام

برای پرداختن به این که «چالش ایران و آمریکا به کجا می انجامد؟» ضروری است که نگاهی مختصربه منشا و انگیزۀ اختلاف ها بیافکنیم. رفتار ایالات متحده امریکا پارادایم مرکزی سیاست خارجی امریکا که در همۀ جهان راهنمای عملش بوده است دفاع بی دریغ از مالکیت خصوصی بر ابزار تولید بوده است. در...

کشور در بحران، اپوزیسیون پراکنده، راه خروج چیست؟

کشور در بحران، اپوزیسیون پراکنده، راه خروج چیست؟

پیشگفتار احتجاجات نظری همراه با آزمون های تاریخی به ما میآموزند که رژیم های غیردمکراتیک  در دراز مدت پاینده نیستند  هر چند که ممکن است بتوانند در برش های معین تاریخی پایدار بنمایند. اما پایداری موقتشان نیز منوط به این است که تا چه اندازه کارآمدی داشته باشند. رژیم جمهوری اسلامی...