صفحه نویسنده
نادر
وهابی

انسان‌شناسی سیاسی استحاله یک جبار، سید علی خامنه‌ای

انسان‌شناسی سیاسی استحاله یک جبار، سید علی خامنه‌ای

مقدمه و طرح مسئله حدود یازده سال بعد ازجنبش اعتراضی بزرگ سبزدرسال 1388، بی سابقه بعد ازانقلاب بهمن ماه 1357، دراعتراض به تقلب درانتخابات توسط رژیم (بیلانی حدود 70 تا 80 کشته وحداقل 5000 دستگیری)[1]، درآستانه سومین سالگرد شورش شش روزه دیماه 1396 با شعار نه به گرانی و دراعتراض به فساد دولتی...