صفحه نویسنده
محمدعلى
توفيقى

خلخالى و بذر نفرت و خشونتى که در کردستان کاشته شد

خلخالى و بذر نفرت و خشونتى که در کردستان کاشته شد

درخواست دوستان نشريه ميهن براى ارائه مطلبى در اين شماره كه به مسئله  خشونت اختصاص يافته است همزمان شد با انتشار مصاحبه خانم فاطمه صادقى با عنوان پدرم خلخالى، آنچه بود آنچه نبود در ماهنامه انديشه پويا شماره ٤٤ كه با مطالعه آن و بازتاب هايش ايده لازم براى نگاشتن اين يادداشت به ذهنم...