صفحه نویسنده
منیره
برادران

همزادپنداری خشونت و انقلاب یا طفره رفتن از حقیقت و مسئولیت

همزادپنداری خشونت و انقلاب یا طفره رفتن از حقیقت و مسئولیت

نگاهی که خشونت را عام و نسبی و به مفهومی در خلا تبدیل می‌کند و در بحث حاضر آن را از پیامدهای انقلاب می‌بیند، رابطه آن با قدرت برآمده از انقلاب را نادیده می‌گیرد. یک الگوی ثابت و بدون زمان و مکان از انقلاب وجود ندارد، الگوئی که همواره با مشخصه خشونت شناخته شده‌ باشد و مثال آن در...