صفحه نویسنده
سعید
شاهسوندی

عاقبت از ما غبار مانَد…

عاقبت از ما غبار مانَد…

خواسته اید در باره اخلاق و سیاست دانسته ها و تجربیاتم را باخوانندگان شما به اشتراک بگذارم. درابتدا توضیح چند نکته را ضروری می دانم: 1-تعریف هریک از دو مفهوم فوق ، رابطه، سیر تطورتاریخی و نسبت هرکدام با دیگری  در حیطه نظر؛ کاری است که در بضاعت اندک راقم سطورنیست. براین گمانم که...