صفحه نویسنده
اتحاد جمهوریخواهان ایران

هدف ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران است!

هدف ما استقرار جمهوری سکولار و دمکرات در ایران است!

یک- آیا برای اینکه تحولات آینده ایران به نتیجه مشخصی برسد طیف گسترده جمهوری خواهان نیاز به ثقل مشترکی به صورت یک جبهه فراگیر دارند یا وضعیت کنونی هم می‌تواند نتیجه را تأمین ‌کند و «نرسیدن به نتیجه مطلوب» را در جایی غیر از نداشتن جبهه و ثقل مشترک باید جستجو کرد؟ برای آن که تحولات...