صفحه نویسنده
رضا
مردانی

پیامدهای افزایش یا کاهش تنش بین حاکمان ایران و آمریکا بر آینده کشور

پیامدهای افزایش یا کاهش تنش بین حاکمان ایران و آمریکا بر آینده کشور

روابط ایران و آمریکا فراز و نشیبهای بسیاری داشته ولی گروگان گیری بعد از انقلاب 57 نقطه‌ی عطفی در شیب نزولی این روابط است به طوریکه بعد از آن هیچ گاه روابط مثبتی بین دوطرف وجود نداشته اما هر از گاهی از شدت تنش کاسته شده است. شعار « مرگ بر آمریکا » و هر ساله سوزاندن پرچم کشوری که 300 میلیون...

منافع مشترک اپوزیسیون ایرانی و قدرتهای خارجی

منافع مشترک اپوزیسیون ایرانی و قدرتهای خارجی

اپوزسیون به مجموعه افرادی با گرایش‌های مختلف گفته می‌شود که یا خواستار تغیر سیاستها و رفتارهای حکومت جمهوری اسلامی هستند و یا امیدی به اصلاح رفتار حکومت نداشته و درصدد تغییر و جایگزینی آن از نوع دیگری حکومت مبتنی بر منشور سازمان ملل و سایر آزادی‌های عرفی بین‌المللی  می‌باشند....