صفحه نویسنده
نیما
راشدان

من متهم نمی‌کنم

من متهم نمی‌کنم

نوشته ساده و روراست حاضر، تلاشی است برای به اشتراک گذاشتن احساس من و بسیاری از دوستان همفکرم درباره کلاف سردرگمی به نام سیاست ایران، مجموعه بغرنجی که از نیم قرن درهم‌آمیختگی تاریخ، مطالعات تطبیقی، فلسفه، ادبیات حماسی،  مطالعات میان‌فرهنگی و هزار کوچه بی‌انتهای دیگر حاصل آمده. نزدیک...