صفحه نویسنده
سپیده
کلانتریان

نسبت صلح جهانی و رابطه ایران با جهان عرب

نسبت صلح جهانی و رابطه ایران با جهان عرب

روابط  ایران با کشورهای عربی - که امروزه شامل 22 کشور در جهان هستند و بالغ بر 420 میلیون جمعیت دارند،- به شهادت تاریخ معاصر، افت وخیزهای فراوان داشته که البته ریشه برخی تاریخی است ولی معضلات و تنش های مختلف میان ایران و چند کشور عربی به سرکردگی عربستان سعودی، در چندسال اخیر شدت یافته...

قانون اخلاقی یا اخلاق قانونی؟

قانون اخلاقی یا اخلاق قانونی؟

مبحث نسبت میان حقوق/ قانون و اخلاق و رابطه این دو با یکدیگر و چگونگی تاثیر و تاثرشان از و بر هم، از مباحث مهم و گسترده ای است که از دیرباز هم مورد توجه فیلسوفان حقوق بوده و هم فیلسوفان اخلاق  موضوعاتِ ذیل این مبحث، گسترده و متنوع اند ولی آنچه در این نوشتار کوتاه در پی بررسی اجمالی...