صفحه نویسنده
علی افشاری
علی
افشاری

سه سناریوی محتمل ایران فردا

سه سناریوی محتمل ایران فردا

گمانه زنی پیرامون آینده ایران همیشه موضوعی مهم و شایان توجه بوده است. بی ثباتی تقریبا مستمر از انقلاب مشروطه تا کنون که اجازه نداده است ساخت قدرت مشروع و مقبول در ایران معاصر شکل گرفته و تثبیت شود ، تفکر در مورد آینده را به یک نیاز عینی تبدیل کرده است.  صرف نظر از جنبه های کارشناسی...