سرسخن سی‌ام

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanزنده یاد عباس امیرانتظام یکی از نمادهای بی رحمی و قساوت دستگاه قضایی و امنیتی در چهار دهه اخیر است. فردی که با صلابت و پایداری و صبوری و مشی و منش ملی و اخلاقی زیر بار زور و اجبار و سرکوب نرفت و بر بیگناهی خویش و ضرورت اعاده حیثت اش با مدنی ترین شیوه ها تا آخر عمر ایستاد. اگر چه دستگاه جور قضای استبداد دینی حاکم چنین نکرد و روسیاهی این ستم بزرگ را همچنان با خود حمل می کند اما هیئت منصفه ای به وسعت و بزرگی ایران و وجدان انسان های آگاه این سرزمین، در برابر این پیگیری و پایداری بر کشف حقیقت و مشی «می بخشم اما فراموش نمی کنم» بر بیگناهی او شهادت داد و امیرانتظام استوار و سربلند به فرجام زندگی اش رسید.

امیرانتظام یکی از نمادها و موضوعات وجدان معذب روشنفکری رادیکال ایرانی به خاطر خطا و جفایی که در حق او کرده نیز بوده است.

امروزه ایران ما پس از چهار دهه آزمون و خطای پر هزینه می رود که راه با هم بودن برای ساختن ایران آینده؛ ایرانی آزاد و آباد و سربلند و عاری از استبداد و نابرابری و تبعیض را بیابد، بیاموزد و تمرین کند.

شورای دبیران نشریه/سایت میهن سالگرد 13 آبان، سی امین سالگشت تصرف سفارت آمریکا که سرمنشا لطماتی تاریخی به ملت ایران گشت را فرصت مغتنمی دانست تا به یکی از مهم ترین مصادیق افرادی که به طور شخصی و مضاعف نیز لطمات زیانبار این عمل را متحمل شد و به یکی از نمادهای مظلومیت در تاریخ ایران مبدل گردید در یک شماره فوق العاده بپردازد و یادنامه ای برای زنده یاد عباس امیرانتظام منتشر کند.

این یادنامه را یک «شماره فوق العاده» میهن تلقی بفرمایید. میهن شماره بعدی خود را به روال عادی سروقت منتشر خواهد کرد.

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی