صفحه نویسنده
پیام
بهروزی

نقش رهبران و سازمان جنبش در تعیین پیامد سرکوب جنبش‌ها و حرکت‌های جمعی اعتراضی

نقش رهبران و سازمان جنبش در تعیین  پیامد  سرکوب جنبش‌ها و حرکت‌های جمعی اعتراضی

{این مقاله قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته شده است.} مقدمه در نوشتاری که پیش روی شما است سعی شده است که در ابتدا  با زبان ساده مسئله ما مردم یا دست کم مردم ناراضی در نظام جمهوری اسلامی تبیین شود .یعنی بگوییم مسئله ما چیست و چرا هست و چرا وقتی به وجود این مسئله اعتراض می کنیم با سرکوب...