صفحه نویسنده
فرهاد
یزدی

سپاه پاسداران و نجات ایران

سپاه پاسداران و نجات ایران

قدرت سیاسی نظام اسلامی در حال فروپاشی کامل می باشد. رژیمی که حیاط خود را به حجاب گره زده، مایل است که هرچه کم تر در جامعه در این باره بحث و یا حتا مطرح گردد. در حال حاضر این رژیم به اندازه ای آسیب پذیر است که می داند در برابر حضور چند ده هزار زن بدون حجاب در خیابان ها، تاب تحمل نداشته...