صفحه نویسنده
محسن
یونسی

تسخیر شهرها به جای اعتصاب عمومی

تسخیر شهرها به جای اعتصاب عمومی

ز ویرانی این اوضاع هستم مطمئن زان رو خرابی چون‌که از حد بگذرد آباد می‌گردد ز اشک و آه مردم بوی خون آید که آهن را دهی گر آب‌وآتش دشنه پولاد می‌گردد. (فرخی یزدی) در روزهای پرآشوبی که حکومت دوباره با مردم درگیر شده و خون هم‌وطنان و نوجوانان و کودکان بسیاری را بر زمین ریخته است،...