صفحه نویسنده
هادی
زمانی

چشم انداز پروژه یکپارچه سازی جمهوری اسلامی

چشم انداز پروژه یکپارچه سازی جمهوری اسلامی

انتخابات ۱۴۰۰ را پروژه ای برای یکدست سازی قدرت و در اختیار گرفتن قوه مجریه توسط جریان ولایی برای مقابله با بحران های برهم انباشته شده جامعه تفسیر کرده اند.  عده‌ای از این فراتر رفته، آنرا آماده سازی شرایط برای مدیریت بحران جانشینی و احتمالا به قدرت رساندن مجتبی خامنه ای میدانند....