صفحه نویسنده
توماس لورِن
فریدمن

“بهترین چیز”ی که می‌توان از ایران انتظار داشت ” چیزی واقعا بد ” است!

“بهترین چیز”ی که می‌توان از ایران انتظار داشت ” چیزی واقعا بد ” است!

از آن‌ جا که در هفته‌ی جاری جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده‌ی آمریکا درگیر مذاکراتی بوده اند و از آن جا که گزارش‌هائی مبنی بر حصول پیشرفت‌هائی در این مذاکرات منتشر شده است، میل دارم دیدگاه و نظر خویش در این ارتباط را با شما در میان بگذارم. من از مذاکرات اولیّه‌ی ایران و...