صفحه نویسنده
عزیز
قاسم زاده

خط سرکوب معلمان چرا در دستور کار قرار گرفت؟

خط سرکوب معلمان چرا در دستور کار قرار گرفت؟

{این مقاله قبل از خیزش اعتراضی اخیر نوشته دشه است.} سال ۱۴۰۰ برای معلمان با تجمع ۳ مهر آغاز شد و تا اسفند ۱۴۰۰ یازده تجمع برگزار شد. این تجمعات از ۴۰ شهر آغاز شد و تا ۲۰۰ شهر امتداد یافت. نکته مهم این است که از میان چند جریان معلمی که تشکل های سیاسی محسوب می شوند و به طور محدود دور...

دولت عیان در خدمت اهداف دولت نهان

دولت عیان در خدمت اهداف دولت نهان

جمهوری اسلامی با همه مظاهر مدنیت و مصادیقش مخالفت می ورزد اما تلاش می کند تجلی این مخالفت ها به دو شکل انجام پذیرد. نخست تهدیدهای نهانی از سوی نهادهای خاص با ادبیاتی کاملا غیر حقوقی که به شکل پنهانی انجام  شود. رویه ای معمول که برای همه کنشگران مدنی و صنفی به خصوص معلمان و کارگران...