صفحه نویسنده
صلاح الدین
عباسی

انسان؛ نژاد؛ نژادپرستی

انسان؛ نژاد؛ نژادپرستی

در همان زمان کە دانشمندان حوزە تمدنی تازە متولد شدە  فعالیت خود را بر علوم طبیعی متمرکز کرده بودند و در فیزیک و شیمی و پزشکی و ستاره شناسی به پبشرفتهای بی سابقه ای دست می یافتند؛ در گوشه  ای دیگر این حوزه اندیشمندان و متفکرین به تبیین و خلق تئوریهایی در علوم انسانی و جامعه شناسی...