صفحه نویسنده
اسماعیل
نوری‌علا

جمهوریت‌خواه نه جمهوری‌خواه

جمهوریت‌خواه نه جمهوری‌خواه

آقايان گرامی گرداننده نشريه وزين «ميهن» با تشکر از اينکه نظرات مرا در مورد پرسش های ششگانهء خود جويا شده ايد؛ اجازه می خواهم تا بجای پرداختن و پاسخگوئی مستقيم به پرسش های شما، بعنوان سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی ايران و رئيس شورای مديريت مهستان آن، و نيز عضو مؤسس حزب سکولار دموکرات...