صفحه نویسنده
مهدیه
گلرو

آیا جمهوری اسلامی با سرنوشتی همچون شوروی مواجه خواهد شد!؟

آیا جمهوری اسلامی با سرنوشتی همچون شوروی مواجه خواهد شد!؟

با توجه به وضعیت کنونی جمهوری اسلامی وجود بحران در حاکمیت غیر قابل انکار است ، اما به راستی بزرگترین بحرانی که امروز جمهوری اسلامی با آن مواجه است چیست؟ کدام یک تیر خلاص جمهوری اسلامی خواهد بود؟ بحرانهای خارجی جان حکومت را خواهد گرفت یا بحران های داخلی کار آن را خواهد ساخت؟! به...