صفحه نویسنده
شیرین
عبادی

تلاش بیهوده انقلابیون

تلاش بیهوده انقلابیون

زمانی که دلار ۷ تومان بود و پاسپورت ایرانی اعتباری داشت. برای درمان یک بیماری، ویزای ۴ ساله آمریکا را همراه با همسرم گرفته بودم. قرار بود چند ماه بعد از گرفتن ویزا با استفاده از تعطیلات نوروزی به آمریکا برویم که مصادف شد با انقلاب بهمن ۱۳۵۷. در ماههای اول انقلاب خروج آقایان از...