صفحه نویسنده
احمد
زیدآبادی

پوپولیسم یا لمپنیسم؟

پوپولیسم یا لمپنیسم؟

برخی از اهل نظر به طور مرتب نسبت به رواج پوپولیسم در جامعه و بخصوص ظهور دوباره و قدرتمندانۀ آن در انتخابات آینده هشدار می‌دهند. پوپولیسم در بدترین شکل خود نوعی عوامفریبی و دادنِ وعده‌های بزرگِ بی‌مبنا و توخالی به تودۀ مردم است. به نظر من اما آنچه جامعۀ ایرانی را از بنیاد تهدید...