صفحه نویسنده
عطا
هودشتیان

روشهای ساختارگرایانه و سوبژکتیویستی  در تدوین نظریه گذر از استبداد

روشهای ساختارگرایانه و سوبژکتیویستی  در تدوین نظریه گذر از استبداد

گشایش پرسش مرکزی این نوشته آن است که  چرا در این صد و اندی سال گذشته، ایران نتوانست بر استبداد سیاسی نقطه پایانی بگذارد و به  نوعی رژیم سیاسی دمکراتیک دست یابد؟ به عبارت دیگر، تا کنون مهمترین موانع گذر از استبداد چهها بودهاند و امروز مهمترین راههای جلوگیری از بازتولید  استبداد...