صفحه نویسنده
مهرانگیز
کار

عباس امیرانتظام قربانی جهل انقلابی

عباس امیرانتظام قربانی جهل انقلابی

عباس امیرانتظام که عمر مفید خود را بی آن که مرتکب جرمی شده باشد، در زندان گذراند، انقلابی سرسختی بود که پس از تاسیس دولت موقت مهندس بازرگان، سخنگوی این دولت شد. پیش از آن مانند دیگر اعضای جبهه ی ملی، شرکت  مشاوره ی مهندسی تاسیس کرده بود. با آن که در دهه ی پنجاه با مهندس بازرگان در...

پاسخ سرراست نیست

پاسخ سرراست نیست

به وضوح در شناخت شرایط سیاسی ایران و تغییر این شرایط درمانده ایم. به اندازه ای که متوجه نیستیم بار منفی و خصمانه ی کلمه ی اجنبی برای نسبت دادن مجموعه ی ناکامی ها و بن بست ها به آن، چنان نیست که پیش تر بود. گرفتار منازعات نسلی هم شده ایم که نسلهای بالیده پس ار انقلاب 57 را به صورت پیدا...

ریشه های تظاهرات اعتراضی

ریشه های تظاهرات اعتراضی

به گمانم کار از ریشه یابی گذشته و ایران در محاصره ی بحران های بزرگ، در انتظار رویدادهای غیر قابل پیش بینی است، ولی با احترام به خواست آقای علیجانی که بی اعتنا به اختلاف ماهوی در اندیشه سیاسی، روزگاری درون ایران همراه با یکدیگرراهی دشوار را به امید اصلاح امور در پیش گرفته بودیم،...