صفحه نویسنده
علی
تقی‌پور

انتخابات فرصتى براى تقویت همبستگى ملى و گفتمان صلح منطقه اى

انتخابات فرصتى براى تقویت همبستگى ملى و گفتمان صلح منطقه اى

در اين نوشته تلاش دارم  با نگاهى به سير تحول و تكوين جامعه مدنى ايران در بيست سال گذشته  و موقعيت كنونى آن  به اين موضوع بپردازم كه چرا در اين سير تكوين و در جهت تدوام آن، ضرورى است سياست خارجى نظام در عرصه انتخابات پيشرو مورد بازبينى، تحليل و بررسى فعالين و كنشگران سياسى قرار بگيرد...