صفحه نویسنده
عمادالدین
باقی

فسادی هولناک تر از قتل های زنجیره ای

فسادی هولناک تر از قتل های زنجیره ای

پس چرا از نسل هاى پیش از شما خردمندانى نبودند که [مردم را] از فساد در زمین باز دارند جز اندکى از کسانى که از میان آنان نجات شان دادیم و کسانى که ستم کردند به دنبال ناز و نعمتى که در آن بودند رفتند و آنان بزهکار بودند و پروردگار تو [هرگز] بر آن نبوده است که شهرهایى را که مردمش اصلاحگرند...