صفحه نویسنده
محمد
برقعی

“چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید”

“چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید”

کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب می گذشت که برای بررسی اوضاع بلوچستان که سالها در آنجا  سفر کرده و قلم زده بودم بدانجا رفتم. به مرد میان سالی برخوردم که داوطلبانه روی شبکه برق فشار قوی کار می‌کرد. از صبح بسیار زود بالای تیرهای برق در معابر میرفت تا تاریکی  غروب. فرزند پنج ساله اش...

دوگانگی اخلاق سیاسی مردم و اخلاق سیاسی حاکمان

دوگانگی اخلاق سیاسی مردم و اخلاق سیاسی حاکمان

اخلاق و سیاست در جوامع سنتی* ماکیاولی در کتاب مشهورش شاهزاده به شاهزاده مراعات همان اصول اخلاقی را توصیه می‌کند که مردم به آن باور دارند. ظلم نکردن، دروغ نگفتن، احترام به قول، مراعات دیگران و...  اما همه آن‌ها را تابع یک اصل کلی می‌داند. وی به شاهزاده توصیه می‌کند که در همه احوال...