سرسخن سی و یکم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanحکایت این شماره میهن حکایت دو فیلم با یک بلیط است! موضوعی که برای این شماره در نظر گرفته بودیم و فراخوان اش را برای شماری از صاحب نظران و پژوهشگران فرستاده بودیم «چالش ایران و آمریکا به کجا می انجامد؟» بود. بعضی دوستان نیز مقالاتشان را ارسال کرده بودند. در آخرین روزهای اتمام مهلت دریافت مقالات، خیزش وسیع آبان ماه و سرکوب خونین و گسترده آن اتفاق افتاد. به همین خاطر دایره این پرونده را وسیع‌تر کردیم:«جمهوری اسلامی در بحران(سیاست داخلی، سیاست خارجی)».

سپس از بعضی دوستانی که هنوز مقالاتشان نرسیده بود درخواست کردیم که در تکمیل مقاله شان به اعتراضات آبان ماه و بحران در سیاست داخلی حکومت نیز بپردازند و به جمع تازه ای از عزیزان نیز به صورت ضرب العجلی سفارش نگارش مقاله با تمرکز بیشتر بر بحران در سیاست داخلی حکومت با تمرکز و توجه به اعتراضات سراسری آبان ماه را دادیم. نتیجه این شد که بخشی از مقالات عمدتا به بررسی چالش های سیاست خارجی به خصوص تنش بین ایران و آمریکا پرداخته اند و بعضی عمدتا تکیه بر اعتراضات آبانماه  و برخی نیز به هر دو.

امیدواریم مجموعه فراهم شده که از منظرهای مختلف به هر دو  بحران، هم در سیاست خارجی و هم  در سیاست داخلی جمهوری اسلامی، پرداخته اند بتواند افقهای تازه ای برای خوانندگان عزیز میهن بگشاید. به خصوص درهمآمیزی نتیجه عملی این دو بحران در زندگی مردمان ایران که به اعتراض طیف وسیعی از آنان در آبان ماه خونین انجامید.

اینک گویی حلقه آتشی دور حکومت ایران برافروخته شده که عمدتا ناشی از سیاست های غیرملی خود اوست. اعتراضات در عراق و لبنان هرچند عمدتا بر علیه فساد و حاکمان نالایق و فاسد در این دو کشور است اما وقایع هر دو جا ( به خصوص عراق که شعارهای مهمی علیه نفوذ و مداخله حکومت ایران داده می شود)، تابلویی از بن‌بست در سیاست خارجی حاکمان ایران را به نمایش می‌گذارد. همانطور که خیزش ناگهانی مردم ناراضی در جای‌جای کشورمان که به جان باختن صدها نفر و مجروح شدن و بازداشت هزاران نفر انجامید نیز پرده دیگری از این تراژدی است که سالهاست زندگی روزمره و آزادی و رفاه و امنیت آحاد ملت را نشانه گرفته است.

در باره خیزش آبان ماه 98 و تاثیرات آن در سیاست ایران سخنان مهمی در این شماره آمده است. اما این واقعه هنوز جای بحث فراوان دارد و در شماره های آتی بدان بازخواهیم گشت.

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی

دیدگاه بگذارید

2 Comments on "سرسخن سی و یکم"


Guest
خبر موثق
1 year 1 month ago

با سلام خواهش می کنم این نظر نه! این خبر اضطراری اورژانسی را به گوش همه برسانید طبق خبر صددرصد موثق در گیری شدیدی بین حاجی زاده و شمخانی و یک فرمانده دیگر سپاه اتفاق افتاده در این درگیری لفظی بسیار شدید فرمانده نامنبرده و گروهش تهدید کرده اند که اگر چند نفر را به عنوان مسبب این موشکزنی و انهدام هواپیمای اوکراینی که صد البته عمدی بوده و توسط شخص خامنه ای برای نشان دادن قاطعیت اتفاق افتاده بیاورند و به عنوان مقصر اعلام کنند آنها چندین هواپیمای مسافربری را در هوا منفجر خواهند کرد. بر ایرانیان است که در این چندماه سوار هواپیماهای چه ایرانی و چه خارجی نشوند. امیدوارم که این خبر را بسیار جدی بگیرید. و آنرا به عنوان خبر منتشر کنید و نه فقط نظر. این یک وضیفه انسانی ایرانی ست!

Guest
برادران جاوید
1 year 2 months ago

شما همتان از دم همکاران بیشرف حکومت اسلامی هستید. حکومت اسلامی تاریخی را می گویم. امروز مردم ایران بر قرآن و اهل بیت نکبت و کثافت می رینند. بر قرآن و قبر پیامبر بیشرف و بچه بازش می شاشند. قرآن می سوزانند حوزه های حیضیه را به آتش می کشند. بر قبور ائمه ازهار نجاست می کنند. چرا که این نحوست اسلام است که بر قدرت است. قدرتی که هزار و چهارصد سال است می کشد تجاوز می کند، ازاله بکارت می کند. کتابها و نامه هزاران ساله ایران و مادها و پارتها را سوزانده از مزداییان و اوستاییان وداها فقط ذره ای باقی و همه را برای پاک کردن گناهان و جنایتها و قتل ها و تجاوزها و سید سازی ها گداخته و می سوزاند. اما شماها همه شرفتان را در بیع اسلام نهاه اید. اما شما نویسندگان و اخته گان بیشرف خود را ممنوع القلم کرده اید که مباد نامی از مجرم اصلی و مقصر اصلی و جنایتکار اصلی و متجاوز اصلی آورده شود!!! میدانید چرا؟! چون بیشرفید، بیشرفی توهین نیست! بیشرف کسی ست که مثل یک آدم فقیری که پول ندارد شما هم شرفتان همانند آن فقیر بی پول است ففیر هستید! بیشرفید بله بیشرفید. یعنی مثل کسی که پول ندارد شماها هم شرف ندارید تا مقصر اصلی را که نامش علی ست عمر است محمد استِ قرآن است بله نامش را بیاورید . این البته برتان عیب نیست چرا که ماههاست که من شما را می خوانم درست از زمان حکومت روحانی در زیر بیضه های خامنه ای مخنث! اره می آمدم بی آنکه نظر بدهم اما اینبار به توصیه دوستان همتان را خواندم و دیدم که همتان به نوعی همکار حکومت ضد بشری اسلامید. اگر نبودید دست کم یکبار می گفتید فقط یک بار که این حکومت اسلامی ست و اسلام است که می کشد که تجاوز می کند که ازاله بکارت می کند. شماها از چپتان تا راتتان از علی کشتگر تا محسن یلفانی تا اکبرین و بنی صدر و همه ی آن دیگران بیبشرفید که از اسلام نام نمی آورید. در صورتی که این حکومت یم نام دارد و خودش هم میگوید و آن: حکومت اسلامی ست اما شما بیشرفان حتا یکبار هم از اسلام ناتم نمی برید. میدانمید چرا؟ چون در نهایت همکار این حکومتید و از همه مهمتر بیشرفید. می گویم در نهایت. چرا که میترسید که توده ها بدشان بیاید. اما اینبار شما پیرو توده هات هستید و میلیونهها کیلومتر پش سر آنها، بی آنمکه صدایشان را بشنوید. آقاین و به ندت خانمها من به شما پیشنهاد می کنم که همین حالا خودتان را در آینه ببینید تا به درذجه بیبشرفیتان اقرار کنید. من پشت سرتان هستم همچون وجدان بیدار! براستی حکومت اسلامی ست و از نظر تار یخی هم تمامی اجزاء تاریخی، از آدمکشی و غارت و تخریب و تجاوز ازاله بکارت و گردن زدن و دست بریدن و پا بریدن گرفته تا سنگسار و حلقآویز و زجر کش در دسترستان است اما دم نمی زنید!! میدانید چرا چون بیشرفید و گر نه اینکه فهم و مفهوم سازی نیست! این مثل خورسیدی سیاه روشن است!٬ پس چرا دم برنمی آورید؟ پاسخش در بیشرفیتان است. ببینید از یلفانی چپ تا بنی صدر مسلمان سید و حاصل تجاوزات مکرر به دختران و زنان ایرانی و شاید پیرزنان ایرانی که حتما بنی صدرباید همان آخری باشد و حاجح ممندجواد اکبرین گرفته تا حاج سید رصا علیجانی و حاج علی کشتگر و دیگران همگیتان سر در توبره جحهل اسلامی دارید و در آن تعفنگاه ارت زاق و استمناء و التجاء و استخراء و استنباط می کنید. و در پایان یک پرسش اگر این مزخرفات را ننویسید چه می شود؟ خب ننویسید. شما که قادر نیسیتید از اصل ماجر حرف بزنید که اسلام است پس خفه شوید. شاید هم آنقدر بدبخت و بیچاره و بیکس و کارید که با اینهمه چپ بودن در کشورهای امپریالیستی همچون زالو چسبیده اید و ارزاق و استمتناء می کنید. استمناء همین نوشتن الکی بی منایه است. امروز مردم ایران اصلا احتیاجی به شما اخته گان ند ارند. احمق های که باید آنها فسیلهای جامعه ایران دانست. پس لطفا خفه شوید. شمایی که حتات قادر نیستید نامی از این جسم کثیف و مسموم و خائن و نجس و مورد تنفر و جنایت پیشه و .. که نتامش اسلام و تشیع است بیاورید. اسلامی که پیامبرش با بچه سه ساله تفخیذ و وطی و افضا می کند و در شش سالگی آن طفل و در حاتلکی ۵۷ سال دارد آن بچه را رسما به بستر می برد و او را افضاء می کند و طبق تاریخ آن بچه ماها خونریزی داشته و پیامبر به آن طفل می گوید که چون او پیامبر است و از الله الهام میگیرد برای ارضاء و شهوت واسعه ی او آن بچه هر شب باکره می شده تا پیامبر لذت بیبشتری ببرد. من شخصا به قبر آن پیامبر می رینم. تو چطور آقای کمونیست و سوسیالیس و محسن خان و تو نو انودذش و نوعن دیش ممد جحواد اکبرین و فرانسوی تام جناب بنی صدر؟