سرسخن بیست و یکم

fullsizerender-teleg میهن سرسخن mihan sarsokhanشورای دبیران میهن وقتی موضوع نسبت ایران و اسرائیل رابه عنوان پروندۀ این شماره برگزید به حساسیت و سختی کار آگاه بود.

ما می‌دانیم که مسئلۀ فلسطین جدا از جنبه‌های نظری با عواطف  و علایق انسانی مختلف و گاه متضادی گره خورده است. اما مجموعه‌ای از حوادث ریز و درشت  که در چهاردهۀ اخیر در ایران اتفاق افتاده (و یکی از آخرین وعادی ترین آنها مسئلۀ مسابقات کشتی و اعتراض رئیس اصول‌گرای فدراسیون کشتی ایران بود)، ما را بر آن داشت که این مسئله را در یک پرونده به بحث بگذاریم.

نشریۀ میهن رویکردی راهبردی دارد. از این رو در مسئلۀ سخت و پیچیده فلسطین و اسرائیل و بویژه از زاویه‌ای که ما به آن توجه داریم (یعنی نسبت ایران با اسرائیل)، می بایست به جمع‌بستی از عواطف و تعهدات انسانی و منافع و امکانات ملی دست یافت. پیداست که در این کار راهنمای ما همانا حقوق و قوانین بین‌المللی است که معتبرترین مرجع آن همچنان سازمان ملل متحّد است. از این رو سعی کردیم پرونده‌ای فراهم کنیم که دیدگاه‌های مختلف و گاه متضاد، همچنانکه نظرات کارشناسان گوناگون، در آن حضور داشته باشند.

با توجه به وخامت اوضاع، میهن سعی کرد فضای سرشار ازاحتیاط  و تابوی موجود پیرامون این موضوع را بشکند. شورای دبیران میهن معتقد است که باید در این باره مستمرا سخن گفت. ما می‌دانیم که پیشینۀ تاریخی مسئلۀ فلسطین و اسرائیل آن را سخت‌تر و بغرنج‌تر کرده است. اما این واقعیت نباید ما را به تردید و احتیاط دچار کند. توجه به منافع ملی ایران و ایرانیان در شرایط وخیم امروز اهمیت این وظیفه را دوچندان کرده‌است.

شورای دبیران میهن از همه تحلیل‌گران و صاحب‌نظرانی که با ما همکاری کرده‌اند تشکر می‌کند و امیدوار است که در شماره‌های بعد نیز از همکاری کارشناسان و صاحب نظران و تحلیل‌گرانی که مایل‌اند در بارۀ این موضوع اظهار نظر کنند و هم میهنان‌شان را از تحلیل و نگاه و موضع راهبردی خویش مطلع سازند، بهره‌مند شود.

شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین، رضا علیجانی، علی کشتگر و محسن یلفانی