http://mihan.net/wp-content/uploads/images/adzz/banne-1.gif
گذشته، حال، آینده چرا جنبش‌انقلابی در چندین ماه گذشته در زاهدان ادامه داشته است؟ کمبودها و دستاوردهای جنبش «زن، زندگی، آزادی» راه نجات ملی وگذار به دموکراسی! نه فقط نجات از این نظام، که چگونگی آن! نسبت سه بلوک سیاسی بزرگ در ایران؛ همسویی عملی در سیاست و انسجام و استقلال در تشکیلات آسیب شناسی دوره گذار و دو قدرت محافظ 1-رفراندوم و جبهه نجات ملی ایران توصیفی از امروز؛ توصیه‌ای برای فردا ایران در آستانه انقلاب در ضرورت ایجاد جبهۀ نجات ملی جنبشِ«زن، زندگی، آزادی» و بحران‌های بزرگی که موجودیت نظامِ را تهدید می‌کنند اتحاد برای کدام هدف و براساس کدام اصول؟ برای ایده‌ای که نیست! سرسخن چهل و هشتم ميهن